Văn bản pháp luật

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT THAM KHẢO DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Số/Ký hiệu 

Danh mục văn bản 

Ghi chú 

10/2012/QH13 

05/2015/NĐ-CP

141/2017/NĐ-CP

53/2014/QH13 

16/2012/QH13

181/2013/NĐ-CP

10/2013/TT-BVHTTDL 

48/2010/QH12 

53/2011/NĐ-CP 

153/2011/TT-BTC

71/2014/QH13

32/2013/QH13 

218/2013/NĐ-CP

78/2014/TT-BTC 

200/2014/TT-BTC

45/2013/QH13 

43/2014/NĐ-CP

45/2014/NĐ-CP 

23/2014/TT-BTNMT

55/2014/QH13

19/2015/NĐ-CP

18/2015/NĐ-CP

50/2014/QH13

40/2013/QH13

79/2014/NĐ-CP

66/2014/TT-BCA

21/2008/QH12 

47/2014/QH13 

46/2014/QH13

105/2014/NĐ-CP

38/2013/QH13

52/2013/NĐ-CP

23/2015/NĐ-CP 

19/2014/TT-NHNN 

140/2016/NĐ-CP

301/2016/TT-BTC

67/2014/QH13

Hiệu lực 1/7/2015 

68/2014/QH13

Hiệu lực 1/7/2015 

66/2014/QH13

Hiệu lực 1/7/2015 

70/2014/QH13 

Hiệu lực 1/7/2016

Chia sẻ